ثبت نام کاربران

استانداردهاي خروجي فاضلاب­ها

 مقدمه و تعاريف

 اين استاندارد باستناد ماده 5 آئين نامه جلوگيري ازآلودگي آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط  زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استانداردهاي تعاريف و اصطلاحاتي كه بكار رفته است بشرح ذيل مي باشند:

 آب سطحي: عبارتست از آبهاي جاري يا دائمي، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها.

 چاه جاذب: عبارتست از حفره يا گودال كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

 تراشه جذبي: عبارتست از مجموعه اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها  تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر باشد.

 كنار گذر: كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن به بخشي ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.

 نمونه مركب: عبارتست از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعته تهيه شده اند.

 ملاحظات كلي

 1- تخليه فاضلابها، بايد براساس استانداردهايي باشد كه بصورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروريست.

 2- مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايد.

 3- اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.

-          4اندازه گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستمهائيكه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.

 5- لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي بصورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.

 6- فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي زيرنده گردد كه حداكثر اختلاف صورت گيرد.

 7- فاضلاب خروجي نيابستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.

 8- رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه را بطور محسوس تغيير دهد.

 9- روشهاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود

 10- استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاهها و يا تراشه هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا تراشه از آ سطح آبهاي زير زميني كمتر از 3 متر مي باشد ممنوع است.

 11- ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد.

 12- رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام بمنظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي باشد.     

 13- استفاده از روشهاي تبخير فاضلابها با كسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است.

 14- استفاده از كنارگذر ممنوع است، كنارگذرهائيكه صرفاً جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه اي بكار رفته و يا در زمان جمع آوري توام فاضلاب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي گيرند مجاز است.

 15- تاسيسات تصفيه فاضلاب بايستي بگونه اي طراحي، احداث و بهره برداري گردد. تا پيش بيني لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هواي نامناسب، قطع برق، نارسايي تجهيزات مكانيكي و . فراهم گردد.

 16- آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد مي تواند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

 

جدول استاندارد خروجي فاضلابها

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

mg/l

تخليه به چاه جاذب

mg/l

مصارف كشاورزي و آبياري

mg/l

1

Ag   نقره

1

1/0

1/0

2

آلومنيوم Al

5

5

5

3

آرسنيكAs

1/0

1/0

1/0

4

بر B

2

1

1

5

باريم Br

5

1

1

6

بريليوم Be

1/0

1

5/0

7

كلسيم Ca

75

ـ

ـ

8

كادميوم Cd

1/0

1/0

05/0

9

كلر آزاد  Cl

1

1

2/0

10

كلرايدCl¯

600 ( تبصره يك)

600 ( تبصره يك)

600

11

فرماليدئيد CH2O

1

1

1

12

فنل C6H5oH

1

ناچيز

1

13

سيانور CN

5/0

1/0

1/0

14

كبالت CO

1

1

05/0

15

كروم +Cr6

5/0

1

1

16

كروم +Cr3

2

2

2

17

مس Cu

1

1

2/0

18

فلورايد  F

5/2

2

2

19

آهنFe

3

3

3

20

جيوه Hg

ناچيز

ناچيز

ناچيز

21

ليتيوم Li

5/2

5/2

5/2

22

منيزيوم Mg

100

100

100

23

منگنز Mn

1

1

1

24

موليبدن Mo

01/0

01/0

01/0

25

نيكل Ni

2

2

2

26

آمونيوم برحسبNH4

5/2

1

ـ

27

نيتريت برحسب NO2

10

10

ـ

28

نيترات بر حسب NO3

50

10

ـ

29

فسفات برحسب فسفر

6

6

ـ

30

سرب Pb

1

1

1

31

سلنيوم  Se

1

1/0

1/0

32

سولفيد SH2

3

3

3

33

سولفيت¯ SO3

1

1

1

34

سولفات¯ SO4

400 (تبصره يك)

400 (تبصره دو)

500

35

واناديوم V

1/0

1/0

1/0

36

روي Zn

2

2

2

37

چربي روغن

10

10

10

38

دترجنت ABS

5/1

5/0

5/0

39

(تبصره سه) BOD5

30 (لحظه اي 50)

30 (لحظه اي 50)

100

40

 (تبصره سه) COD

60 (لحظه اي 100)

60(لحظه اي 100)

200

41

اكسيژن محلول (حداقل) DO

2

ـ

2

42

مجموع موادجامدحلول TDS

(تبصره يك)

(تبصره دو)

ـ

43

مجموع مواد جامدمعلق TSS

40 (لحظه اي 60)

ـ

100

44

مواد قابل ته نشينيSS

0

ـ

ـ

45

پ- هاش (حدود)PH

5/8ـ5/6

9ـ5

5/8 ـ6

46

مواد راديواكتيو

0

0

0

47

كدورت واحد كدورت

50

ـ

50

48

رنگ( واحد رنگ)

75

75

75

49

درجه حرارتT

تبصره4

ـ

ـ

50

كلي فرم گوارشي (تعداد در 100 ميليليتر)

400

400

400

51

كل كليفرم ها تعداد در 100 ميليليتر) MPN

1000

1000

1000

52

تخم انگل

ـ

ـ

(تبصره 5)

 تبصره يك: تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از 1%  افزايش ندهد.

 تبصره دو: تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد، سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از 10%  نباشد.

 تبصره سه: صنايع موجود مجاز خواهد بود BOD5 و COD را حداقل 90% كاهش دهند.

 تبصره چهار: درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از 3 درجه سانتي گراد در شعاع 200 متري محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد. 

 تبصره پنج: تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفيه شده  شهري در صورت استفاده از آن جهت آبياري محصولاتيكه بصورت خام مورد مصرف قرار مي گيرد نبايد بيش از يك عدد در ليتر باشد.

با ما در تماس باشید

کرج - نرسیده به فلکه اول گوهردشت  - روبروی خیابان داریوش - خیابان روزبهانی (کوی اتحاد) - پلاک ۶۸ - طبقه دوم

تـلفـن: 95-02634213594

فکس:   02634418094

info@sabzpalayesh.ir